Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov

 

Vážený(-á) užívateľ(-ka),

 

spoločnosť DAR Slovensko s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50 081 993, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 108074/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) Vás týmto žiada o poskytnutie Vašich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“), a to prevádzkovateľovi z dôvodu vedenia evidencie osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa pre účely realizácie vzájomnej písomnej elektronickej komunikácie medzi Vami a prevádzkovateľom.

 

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle týchto podmienok bude Váš výslovný súhlas, ktorý po dôkladnom oboznámení sa s týmito podmienkami prejavíte aktívnym vyznačením krížika („X“) vo vyznačenej časti tejto webovej stránky. Uvedený súhlas môžete kedykoľvek odvolať a to v rámci vzájomnej písomnej komunikácie s prevádzkovateľom alebo e-mailom na info@darstudio.sk.

 

V prípade udelenia Vášho súhlasu budú osobné údaje prevádzkovateľom spracúvané a uchovávané v elektronickej podobe v informačnom systéme prevádzkovateľa pre potreby vedenia evidencie osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa pre účely realizácie Vami iniciovanej vzájomnej písomnej elektronickej komunikácie ohľadne všeobecných informácií týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom časovom rozsahu od okamihu ich poskytnutia až do okamihu ukončenia vzájomnej komunikácie v súvislosti s informáciou alebo otázkou, ohľadne ktorej ste sa na prevádzkovateľa obrátili.   

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané prevádzkovateľom a jeho zamestnancami. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám, nebudú spracúvané automatizovaným spôsobom a nebudú prenášané do tretích krajín.  

 

Bez poskytnutia uvedených osobných údajov by nebolo možné jednoznačne priradiť konkrétny obsah komunikácie konkrétnej osobe, evidovať jej kontaktný údaj v podobe mailovej adresy a viesť vzájomnú písomnú komunikáciu.

 

V prípade udelenia Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov bude Vašim právom

 

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
  • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich osobných údajov, ktoré spracúva;
  • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby uchovávania vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúva,
  • získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
  • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné;
  • podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

 

Svoje vyššie uvedené práva môžete uplatňovať písomne na adrese DAR Slovensko s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava alebo e-mailom na info@darstudio.sk.